ОБРЯДОВІСТЬ У ХРОНОТОПІ РАДЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ: ВІД ТРАДИЦІЙНИХ ДО НОВІТНІХ УТВОРЕНЬ

Svitlana Sadovenko

Анотація


Мета полягає у розкритті внутрішньої структури, динаміки, закономірностей розвитку та виявленні нових функцій радянської обрядовості на основі аналізу історичних (архівних) матеріалів. Методологія дослідження полягає у застосуванні загальних принципів наукового пізнання, які відповідають сучасному культурологічному
дискурсу. Це зумовило використання системно-аналітичного, структурно-функціонального, описового та компаративного дослідницьких методів для аналізу складових досліджуваного об’єкта, виявлення і узагальнення внутрішніх зв’язків,
взаємозумовленості та співвідношень між ними; системно-структурного – для глибинного дослідження суті радянської обрядовості; конкретно-історичного – для дослідження на основі архівних матеріалів процесу формування радянської
обрядовості, що надає об'єктивні уявлення та знання щодо достовірності їх властивостей, особливостей й змісту; порівняльно-історичного – для встановлення схожостей і відмінностей між історичними віхами у розвитку обрядів від тра-
диційних до нових їх утворень за радянської доби, а також методу інтерпретації для виявлення функціональних змін та констатації появи нових їх функцій у хронотопі радянської культури. Наукова новизна полягає у розкритті та осмислені
внутрішньої структури, динаміки, закономірностей розвитку та виявленні функцій радянської обрядовості, яка за законами суспільно-культурної спадкоємності традицій у хронотопі радянської культури постала якісно новим явищем, а також ак-
туалізації та введенні до наукового обігу новітньої інформації з архівних матеріалів радянського періоду. Висновки. Аналіз історичної специфіки української народної художньої культури в контексті радянського хронотопу дав змогу розкри-
ти сутність і значення нових звичаїв, свят і обрядів як нових утворень культури, які на основі збереженої внутрішньої структури української традиційної обрядовості динамічно розвивались, канонізуючи новітні функції радянської обрядовості. Розгляд процесів, що відбувалися у художній культурі ХХ ст., зокрема досягнень і прорахунків ра-
дянських культурних практик, які у ХХІ столітті вже не розцінюються з позицій характерної для останнього десятиліття минулого століття регресивної заперечності, дав змогу теоретично визначити всю міру складності й контроверзи радянської обрядовості, виявити відчуження її форм і утворень для буття сучасної людини та підняти
актуальність традиційної української обрядовості.


Ключові слова


радянська культура; радянська обрядовість; просторово-часові взаємозв’язки; хронотоп (часопростір); обряд; ритуал; українська народна художня культура; традиційна українська обрядовість.

Повний текст:

PDF

Посилання


Bybler, B.C. (1991). Mikhail Mikhailovich Bakhtin or the poetics of culture. (On the way to humanitarian reason). Moscow: Nauka. Retrieved from https://www.bibler.ru/biz_zametki.html [in Russian].

Volkov, I.F. (1982). The development of the theory of socialist realism. Moscow: Znannia [in Russian].

Krymskyi, S. (2006). Archetypes of Ukrainian mentality. Problemy teorii mentalnosti. Kyiv: Naukova dumka, 273–301 [in Ukrainian].

Cultural Revolution in the USSR. 1917-1965. (1967). Moscow [in Russian].

New Soviet holidays and ceremonies. (1981). Ynformatsyonnyi tsentr po problemam kultury i yskusstva. Moscow: Typohrafyia Mynysterstva kultury SSSR [in Russian].

Sadovenko, S.M. (2017). The image of the ideal universe in the Ukrainian folk arts culture: carols, shchedrivki. Kulʹturolohichna dumka: shchorichnyk nauk. pratsʹ. Kyiv: Instytut kulʹturolohiyi Natsionalʹnoyi akademiyi mystetstv Ukrayiny, 11, 164–170 [in Ukrainian].

Pavliuk S.N., & Horyn H.I. (Eds.). (1994). Ukrainian ethnology. Lviv: Feniks [in Ukrainian].

Commission on Soviet Traditions, Holidays and Rites of the Council of Ministers of the Ukrainian SSR, 39-5.Recommendations for the rites "Marriage", "The people", "Funeral". Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy. Kyiv: Fond ғ R-2 [in Ukrainian].

Commission on Soviet Traditions, Holidays and Rites of the Council of Ministers of the Ukrainian SSR, 39-6. Correspondence with organizations and individuals on rituals. (1974-1978, December 02). Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy. Kyiv: Fond ғ R-2 [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.