РЕЦЕПЦІЯ САКРАЛЬНОГО В ЕВРОПЕЙСЬКІЙ МУЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Natalya Mozgaliova, Natalya Liva

Анотація


Мета роботи – синтезування цілісного методологічного комплексу на базі зіставлення ряду філософських, культурологічних, психоаналітичних та музикознавчих праць ХХ–ХХІ століть. Методологія дослідження. У процесі досягнення поставленої мети використовуються наступні методи: компаративний (задля виявлення спільних сутнісних рис у різногалузевих теоріях), історичний (розгляд даних концепцій у контексті різних періодів історії європейської культури). З метою структурування на основі означених теорій функціональної й довершеної методології застосовується системний підхід. Наукова новизна. Репрезентовані у статті вчення, що належать не лише до різних галузей європейського гуманітарного знання, а й до різних періодів його розвитку, вперше поєднуються як взаємодоповнюючі компоненти цілісної методологічної системи. Висновки. Синтез означених концепцій продукує ряд наступних методологічних положень: інтерпретація європейської культури як метаособистості (специфіка її психічної екзистенції у макромасштабі є ідентичною психічній екзистенції окремого індивідума); акентуація потреби сучасного носія європейської культури в екзистенції Божественного начала, а також його психологічної готовності до нової еволюційної фази розуміння сакрального; важливість оперування поняттям "інтонаційний образ світу" у зв'язку з тим, що картина світу – іманентна властивість культури як метаособистості.


Ключові слова


рецепція сакрального; методологія; діалектика; європейська музична культура; духовність; культурна криза; европейське суспільство; християнство; картина світу.

Повний текст:

PDF

Посилання


Zhidkov V., & Sokolov K. Arts and social and cultural stratification of society. Retrieved from http://www.narcom.ru/ideas/common/65.html

Lobanova, M. (1994). Western European musical baroque: problems of aesthetics and poetics. М.: Мusyka [in Russian].

Lobanova, M. (1990). Musical style and genre: history and contemporaneity. М.: Sov. Kompozitor [in Russian].

Losev, A. F. Dialectics of the myth. Retrieved from http://modernlib.ru/books/losev_aleksey/ dialektika_mifa/read/

Markova, О. (2010). Essays on foreign music of 1950-1990s. France. Germany. Austria. Italy. Оdesa: Drukars’kyi dim [in Ukrainian].

Murashkovskii, Yu. S. Appropriateness of the developing of arts. Retrieved from http://moby.seth.ru/art/

book/43_19.html

Roshchenko, O. G. (2006). Dialectics of mythologema and new mythology of romanticism. Doctorʼs thesis. Kyiv. [in Ukrainian].

Ryzhov, J. V. (2006). Ignoto Deo: new religiousness in culture and art. М.: Smysl [in Russian].

Severynova, M. (2012). Second concerto for piano and orchestra by Miroslav Skoryk in the context of archetypal images of the sacred. Journal of Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine. (#4(17)), (pp. 93–104). Kyiv [in Ukrainian].

Tsenova, V. (1999). New religiousness of Russian music and Edisson Denisov's sacred works. Music of the 20th century. Moskow forum: Scientific works of Moscow National music academy. (Issue 250), (pp. 128–141). Moscow [in Russian].

Chekan, Ju. (2009). The intonation image of the world. Кyiv: Logos [in Ukrainian].

Schpengler, O. (1993). Decline of the Europe. Novosibirsk: Nauka [in Russian].

Jung, C. G. Archetype and symbol. Retrieved from http://forum.myword.ru/index.php?/files/file/3112-arhetip-

i-simvol/

Jung, K. G. (1997). Conscience from psychological point of view. In: Analytic psychology. Past and present.

M.: Martis [in Russian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.