Культурні практики і прикладна культурологія: проблеми взаємозв’язку

Olha Kopiyevska

Анотація


Мета публікації – дослідити зміст, форми прояву та охарактеризувати аспекти взаємозв’язку теорій щодо розуміння сутності сучасних культурних практик із практичними культурологічними дослідженнями. Методологія дослідження ґрунтується на загальнонаукових принципах систематизації та узагальнення, а також таких дослід-
ницьких підходах: аксіологічного – для дослідження вчення про ціннісну складову культурних потреб людини, їх використання у культурних практиках, систематизації їх інтерпретації у науковому дискурсі; герменевтичного – для систематизації різних модифікацій понять "культурна практика", "прикладна культурологія"; аналітичного – для виявлення концептуальних засад, на яких ґрунтуються сучасні підходи до розуміння досліджуваної взаємодії. Наукова новизна полягає у систематизації теорій щодо взаємодії культурологічних теорій і культурних практик, їх трансформації і перспективності розвитку. Висновки. Теоретично обґрунтовано і практично доведено взаємозумовленість культурних практик і практичної культурології, акцентовано увагу на необхідності їх вивчення українськими культурологами. Якість культурних практик, їх трансформація залежать від професійних компетентностей працівника, менеджера культури, від активної співпраці зацікавлених стейкхолдерів культурної розбудови. Культурна практика у своєму культуротворчому потенціалі здатна змінювати території, заклади культури, якість культурної послуги.


Ключові слова


культурні практики; прикладна культурологія; культуротворчий потенціал; культурні потреби; креативність; творчість; культурно-мистецька освіта.

Повний текст:

PDF

Посилання


Cultural and Leisure Activities in the Modern World. (2017). Kyiv: Vudavnychyi Dim, Lira-K [in Ukrainian].

Snowball, J. (2017). Why Do Art and Culture Contribute to Economy Better Than the Creation of the Work Vacations? Retrieved from http: //culturepartnership.eu/article/why-art-and-culture-contribute-more-to-an-economy-than-growth-and-jobs [in Russian].

Perrish, D. (2006). T-shirts and Suits. Tips for Creative Business. re-publishing. Family Publishing House Art Huss [in Russian].

Landry, Ch. (2011). Creative City. Moscow: Publishing House "Classics-XXI" [in Russian].

The Development of Creative Thinking: Why, How and What is its Essence? (n.d.). Retrieved from http://soverhsenstvo-iznutry.ru/razvitie-kreativnogo-myshleniya [in Russian].

Lehrer, J. (2013). Imagine, How Does Creativity Work? (E. Shcherbakova, Trans.). Moscow: AST: CORPUS

[in Russian].

Portal of Creative Economy. (n.d.). Retrieved from http://chernozem.info/ [in Russian].

Law of Ukraine on Culture, 2778 (2010, December, 14). (2011). the Verkhovna Rada, 24, 168 [in Ukrainian].

Ariarsky, M. A. (2nd ed.). (2001). Applied Culture Studies. St. Petersburg [in Russian].

Flier, A. Y. (2000). Culturology for Culturologists. Moscow: Academic Project [in Russian].

Bahmani-Medik, D. (2017). Cultural Turns. New Orientations in the Studies About Culture. (S. Tashhkenova, Trans.). Moscow [in Russian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.